بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

شەتەل مەديالارى: شاپمان سنوۋدەنگە ۇيلەنۋ تالابىن قويدى

2013.07.05 14:29     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى


 رەسەي اقپارات تورابىنىڭ 4-شىلدەدەگى حابارىنا قاراعاندا، رەسەي اقپار تاراۋىنىڭ بۇرىنعى ايەل قىزمەتكەرى، 2010-جىلى ا ق ش-تا تۋىلعان «تىڭشىعا قاتىستى ماسقارالىق» ىسىندە ايىپقا ۇشىراعان اننا شاپمان ا ق ش ۇكىمەتى قۇعىنداۋ سالعان ورتالىق اقپار مەكەمەسىنىڭ بۇرىنعى قىزمەتكەرى سنوۋدەنگە ۇيلەنۋ تالابىن قويعان.

 31 جاستاعى شاپمان بەيسەنبى كۇنى تاڭ سارىدە ءوزىنىڭ تۋيتتەر ميكروبلوگىندا اعىلشىنشا: «سنوۋدەن، مەنىمەن ۇيلەنۋگە ماقۇل بولاسىڭ با؟» دەپ جازعان.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

 http://news.xinhuanet.com/photo/2013-07/05/c_124959794.htm

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.