بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

وڭتۇستىك افريكانىڭ بۇرىنعى زۇڭتۇڭى ماندەرا 95 جاسقا تولعان تۋىلعان كۇنىن اۋرۋحانادا قارسى الدى

2013.07.18 14:14     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى


 حالىق تورابىنىڭ 18-شىلدەدە بەيجيڭنەن بەرگەن حابارى. 2013 ـ جىلى 18-شىلدە وڭتۇستىك افريكانىڭ بۇرىنعى زۇڭتۇڭى ماندەرانىڭ 95 جاسقا تولعان تۋىلعان كۇنى. جۇرتتىڭ ايرىقشا قۇرمەتىنە بولەنگەن، وڭتۇستىك افريكاداعى ناسىلدىك ايىرۋعا قارسى كۇرەستىڭ ءبىر تۋار ارداگەرى ماندەرا ءبىر ايدىڭ الدىندا وكپەسى قابىنىپ اۋرۋحاناعا تۇسكەن، ءبىر مەزگىل اۋرۋى اسقىنىپ، حال ۇستىندە جاتۋى الەمدەگى اقپارات قۇرالدارىنىڭ نازارىن اۋدارعان ەدى، دەسەدە، ماندەرا جۋىق ارادا اۋرۋحانادان شىعىپ، ۇيىنە بارىپ دەمالادى ەكەن دەگەن ءسوز بار. تەك وڭتۇستىك افريكادا عانا ەمەس، دۇنيە ءجۇزىنىڭ جەر-جەرىندەگى قايراتكەرلەردە ءتۇرلى فورمالارمەن ماندەرانىڭ تۋىلعان كۇنىن قۇتتىقتاپ، ونىڭ ەرتەرەك ساۋىعۋىنا تىلەكتەستىك ءبىلدىردى.

 (ورتالىق ۇلتتار اۋدارما مەكەمەسى اۋدارعان)

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

 http://world.people.com.cn/n/2013/0718/c1002-22233070.html
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.