بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

رەسەيدىڭ بۇرىنعى ءبىرىنشى بايى حودوركوۆسكي ەندىگارى ساياساتقا ارلاسپايتىنىن ءبىلدىردى

2013.12.23 15:16   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  22 – جەلتوقسان كۇنى، گەرمانيانىڭ بەرلين قالاسى، حودوركوۆسكي تىلشىلەر ماجىلىسندە ءسوز سويلەگەن. رەسەيدىڭ بۇرىنعى ءبىرىنشى بايى، ەنەرگيا الپاۋىتى يۋكوس سەرىكتىگىنىڭ بۇرىنعى ءتوراعاسى حودوركوۆسكي 22 – جەلتوقساندا بەرليندە ءسوز سويلەپ، ءوزىنىڭ ۋاقىتشا رەسەيگە قايتپايتىنىن جانە بۇدان بىلاي ساياساتقا ارلاسپايتىنىن ءبىلدىردى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت