بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

پۋتين: «جاڭا سوۆەت وداعى» ازىرلىك جاساپ بولدى

مولشەرمەن 2015 – جىلى قۇرىلماق

2013.12.26 16:24   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  فرانسيا مەديالارىنىڭ حابارلاۋىنشا، رەسەي زۇڭتۇڭى پۋتين 24 – جەلتوقساندا، رەسەي، بەلورۋسسيا جانە قازاقستان باسشىلارىمەن كەڭەسۋ ارقىلى، 2015 ـ جىلى ەۆر-ازيا ەكونوميكالىق وداعىن قۇرۋعا بارلىق دايارلىقتارىن ازىرلەپ بولدى دەپ مالىمدەمە جاريالاعان. سونىمەن قاتار رەسەي ۇكىمەتى دە ۋكراينانىڭ «جاڭا سوۆەت وداعى» ۇيىمىنا قوسىلۋىن ءۇمىت ەتەتىنىن بىلدىرگەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت