بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

چيكاگودا مەترو اۋدارىلىپ 30 ادام جارالاندى

2014.03.25 14:00   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  شەتەل مەديالارىنىڭ حابارلاۋىنشا، 24 – ناۋرىز، ا ق ش – تىڭ چيكاگو قالاسىندا ءبىر مەترو رەلىستەن شىعىپ كەتىپ، كەمىندە 30 ادام جارالانعان. قازىرگى مالىمەتتەرگە قاراعاندا ءولىم – ءجىتىم احۋالى كورىنبەگەن، ۋاقيعانىڭ تۋىلۋ سەبەبى تەكسەرۋ ۇستىندە.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت