بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

ماروككودا تاسقىن اپاتى تۋىلىپ، 17 ادام قازا بولدى

2014.11.24 14:46     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 شينحۋا تورابى، 23 – قاراشا، رابات. ماروككو ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ 23 – قاراشادا حابارلاۋىنشا، 22 – قاراشادان بەرى قايتادان جاۋعان نوسەر سەبەبىنەن ءىشىنارا جەرلەردە تاسقىن اپاتى تۋىلىپ، قازىرگە دەيىن 17 ادام قازا بولىپ، 18 ادام دەرەكسىز كەتكەن.

 ماروككونىڭ وڭتۇستىگىندەگى تۇستىك گولميم ولكەسى وسى جولى تاسقىن اپاتى ەڭ اۋىر بولعان رايون، بۇل ارادا قازىرگە دەيىن 13 ادام قازا بولىپ، 15 ادام دەرەكسىز كەتكەن.

 ماروككو ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مالىمدەۋىنشە، ارميا مەن حالىقتىق قورعانىس تاراۋلارى قۇرلىق – اۋە جولدارى ارقىلى اپات تۋىلعان جەرلەردە ىزدەۋ – قۇتقارۋ قىزمەتىن ورىستەتۋدە، قازىرگە دەيىن قاتەردە قالعان 200دەن استام ادام قۇتقارىلعان. تولاسسىز ۇدەي تۇسكەن نوسەردىڭ كەسىرىنەن اپاتقا ۇشىراعاندار مەن قازا بولعانداردىڭ سانى ۇزدىكسىز ارتۋى مۇمكىن.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.