بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

نوسەرلى جاڭبىردىڭ ىقپالىنان گرۋزيانىڭ استاناسى تبيليسي قالاسىندا تاسقىن ءجۇردى

2015.06.19 13:39  

  

  كەلۋ قاينارى: ورتالىق تەلەۆيزيا تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت