بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

مي – 8 تىك ۇشاعى رەسەي تەرريتورياسىندا قۇلادى(3)

2015.11.27 13:56   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

مي – 8 تىك ۇشاعى رەسەي تەرريتورياسىندا قۇلادى(3)

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت