بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

دۇنيە جۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمى زيكا ۆيروسىنىڭ ورشۋىنەن ساقتانۋ ءۇشىن شۇعىل شارالار قولدانادى

2016.02.02 13:08     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 جۋىرداعى كۇندەردەن بەرى امەريكا قۇرلىعىندا زيكا ۆيروسى تارالدى. كولۋمبيا دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمدارىنىڭ 30 – قاڭتاردا حابارلاندىرۋىنشا، قازىر اتالعان ەلدە جيىنى 20 مىڭنان استام ادام زيكا ۆيروسىمەن جۇعىمدالعان، مۇنىڭ ىشىندە 2100دەن استام ادام جۇكتى ايەلدەر، قازىرگە دەيىن ءولىم – ءجىتىم نەمەسە جاڭا تۋىلعان نارەستەلەردىڭ ميىنا زاقىم جەتكەنى تۋرالى مالىمەت بەرىلمەگەن. دۇنيە جۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ ساناعىنا قاراعاندا، امەريكا مەن افريكاداعى 30 نەشە مەملەكەت پەن رايوندا زيكا ۆروسىنىڭ تارالعانى جايلى مالىمەت بەرىلگەن. مۇندا برازيليا، كولۋمبيا قاتارلى ەلدەردە ۆيروستىڭ تارالۋ جاعدايى ەڭ اۋىر بولىپ وتىر.

 دۇنيە جۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ باس مەڭگەرۋشىسى چىن فىڭفۋجىن اتالعان ۇيىمنىڭ ساياسات بەلگىلەۋ ورگانىنىڭ اتقارۋشى كوميتەتىندە ءسوز سويلەگەن كەزىندە، بۇل ىندەتتىڭ كۇرت تارالۋىنىڭ «الەۋمەتتىك دەنساۋلىق ساقتاۋ جاعىنداعى حالىقارالىق قوعامنىڭ نازارىن اۋداراتىن شۇعىل وقيعاعا» اينالۋىنىڭ مۇمكىندىگىن تۇراقتاندىرۋ ءارى دۇنيە ءجۇزى بويىنشا توتەپ بەرۋ شارالارىن اتقارۋعا مامانداردىڭ پىكىرىن تىڭداۋ ءۇشىن، دۇنيە جۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ ەرەجەسىندەگى بەلگىلەمەلەرگە سايكەس زيكا ۆيروسىنىڭ تارالۋىنا قاتىستى كوميتەتتە شۇعىل ءماجىلىس اشۋعا بەكىگەنىن ايتقان.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.