بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

ەۆروپا قىلمىستىق ىستەر ساقشى ۇيىمى 10 نان استام بوسقىن بالانىڭ جوعالعانىن ايتتى

2016.02.02 15:56  

  

  كەلۋ قاينارى: ورتالىق تەلەۆيزيا تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت