بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

تۇركيانىڭ تەڭىز الابىندا بوسقىندار كەمەسى سۋعا باتىپ، 9 ادام قازا بولدى

2016.02.03 14:34     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 حالىق تورابى، 3 - اقپان، بەيجيڭ. تۇركيا اقپارات قۇرالدارىنىڭ حابارلاۋىنشا، 11 ادام وتىرعان بوسقىندار كەمەسى 2 – اقپاندا تۇركيانىڭ باتىس بولەگىندەگى ەگەي تەڭىزىندە گرەتسيا ارالدارىنا باراتىن جولدا اۋدارىلىپ، 2 بالانى قامتىعان 9 ادام قازا بولعان.

 ۇعىسۋعا قاراعاندا، تۇركيا تەڭىز جاعالاۋى ساقشىلار اترەتى بۇل ىستەن حاباردار بولعاننان كەيىن وقيعا تۋىلعان جەرگە دەرەۋ بارىپ، ەكى ادامدى قۇتقارىپ قالعان.

 تۇركيانىڭ باتىسىنداعى ەگەي تەڭىزى سيريا بوسقىندارىنىڭ ەۆروپاعا باراتىن باستى جولدارىنىڭ ءبىرى. 2015 – جىلدان بەرى شامامەن 400 مىڭداي بوسقىن تۇركيادان گرەتسياعا زاڭسىز كىرگەن. تۇركيا تەڭىز جاعالاۋى ساقشىلار قوسىنى جاريالاعان ساندى مالىمەتتەرگە قاراعاندا، 2015 – جىلى 80 مىڭنان استام بوسقىن تۇركيا تەڭىز الابىندا قۇتقارىلعان، 3000نان استام ادام كەمەنىڭ سۋعا باتۋى سەبەبىنەن قازا بولعان. تۇركيادا قازىر قىس مەزگىلى بولسا دا، ءار كۇنى نەشە مىڭداعان بوسقىن ومىرىنە تونگەن حاۋىپكە قاراماي، شەكارادان جاسىرىن ءوتىپ، جۇپىنى كەمەلەرىمەن ەۆروپاعا بەتتەيدى.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.