بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

ازەربايجان پرەزيدەنتىنىڭ زايىبى پرەزيدەنتتىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارلىعىنا تاعايىندالدى

2017.02.22 15:20   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 22 – اقپان، بەيجيڭ. ازەربايجان پرەزيدەنت سارايىنىڭ حابارلاۋىنشا، ازەربايجان پرەزيدەنتى اليەۆ 21 – اقپان كۇنى بۇيرىققا قول قويىپ، زايىبى مەحىربان اليەۆانى پرەزيدەنتتىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارلىعىنا تاعايىندادى. سۋرەتتە: اليەۆا ازەربايجاننىڭ استاناسى باكۋدە وتكىزىلگەن تالقى مىنبەسىندە ءسوز سويلەۋدە.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت