بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

ا ق ش – تىڭ قورعانىس مينيسترى ماتيس كەلەسى جىلى 2 – ايدىڭ سوڭىندا قىزمەتىنەن بوساتىلادى

2018.12.21 13:58   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ا ق ش پرەزيدەنتى ترامپتىڭ 12 – ايدىڭ 20 – كۇنى ايتۋىنشا، ا ق ش – تىڭ قورعانىس مينيسترى ماتيس كەلەسى جىلى 2 – ايدىڭ سوڭىندا قىزمەتىنەن بوساتىلادى. ترامپ بۇل حاباردى سول كۇنى الەۋمەتتىك جەلى ارقىلى جاريالادى. ترامپ قورعانىس مينيسترىن تەز ارادان جاڭادان تاعايىندايتىنىن ايتقان. سۋرەتتە: ا ق ش – تىڭ قورعانىس مينيسترى مارتيس، بۇل سۋرەتتى اق ساراي فوتوگرافى 8 – ايدىڭ 7 – كۇنى تۇسىرگەن. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى ليۋ جيە فوتوسى


  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى


  

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت