بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

ب م ۇ بالالار قورىنىڭ باس ەلشىسى ۋاڭ يۋان: دۇنيە جۇزىندەگى ءتىپتى دە كوپ بالالاردىڭ ويداعىداي ءبىلىم الۋىنا شارت – جاعداي جاراتايىق

2019.11.21 16:16   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: ب م ۇ بالالار قورىنىڭ باس ەلشىسى، جۇڭگونىڭ جاس ءانشىسى ۋاڭ يۋان 11 – ايدىڭ 20 – كۇنى ب م ۇ – نىڭ نيۋ – يوركتەگى باس شتابىندا «بالالاردىڭ ۇقىق - مۇددەسى شارتى» ماقۇلدانعانىنىڭ 30 جىلدىعىن اتاپ ءوتۋ بايلانىسىمەن وتكىزىلگەن جوعارى دارەجەلىلەر ماجىلىسىندە ءسوز سويلەۋدە. سول كۇنى ۋاڭ يۋان نيۋ – يوركتەگى ب م ۇ باس شتابىندا بىلاي دەدى: وتكەن 30 جىلدا دۇنيە جۇزىندەگى بالالاردىڭ وقۋعا ءتۇسۋ شارت – جاعدايى جاقسارعانىمەن، ءبىراق قازىر ءالى دە كوپتەگەن بالالار ويداعىداي ءبىلىم الۋ ورايىنا يە بولا الماي وتىر، حالىقارالىق قوعام بۇل ماسەلەنى شەشىم ەتۋدىڭ جوباسىن جاساپ شىعۋى كەرەك. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى لي مۋزى فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت