بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

ۋكراينانىڭ جولاۋشىلار ۇشاعى يراندا قۇلادى

2020.01.09 15:48   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: يراننىڭ تەھران قالاسىنىڭ ماڭىندا قۇلاعان ۋكراينا حالىقارالىق اۆياتسياسى جولاۋشىلار ۇشاعىنىڭ قالدىقتارى (1 – ايدىڭ 8 – كۇنى تۇسىرىلگەن سۋرەت). يران اقپارات قۇرالدارىنىڭ 1 – ايدىڭ 8 – كۇنى جاريالاۋىنشا، ۋكراينا حالىقارالىق اۆياتسيا سەرىكتەستىگىنىڭ 170 جولاۋشى وتىرعان ۇشاعى سول كۇنى تەھرانداعى حومەيني حالىقارالىق اۋەجايى ماڭىندا قۇلاعان. يران اقپارات قۇرالدارىنىڭ حابارلاۋىنشا، ۇشاقتاعىلار تۇگەل قازا بولعان. شينحۋا اگەنتتىگى / ا ق ش بىرلەسپە اگەنتتىگى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت