بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

حالىق تورابى>>ەل ءىشى حابارلارى

بىيجيڭ قالاسى تۇرعىنداردىڭ ازاماتتىق كۋالىگىنە ساۋساق بەدەرىن باسۋدى تىزىمگە الدىرۋ قىزمەتىن رەسمي باستادى

2013.01.04 16:31     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى


 1-قاڭتار كۇنى يجۋاڭ ەكونوميكالىق-تەحنيكالىق اشۋ رايونىنىڭ تيانحۋا جولى ساقشى بولىمشەسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى تۇرعىنداردىڭ ازاماتتىق كۋالىگىنە ساۋساق بەدەرىن باسۋ ماشيناسىنىڭ ساۋساق بەدەرىن قالاي باساتىندىعىن كورسەتتى. سول كۇنى، بىيجيڭ قالاسىندا تۇرعىنداردىڭ ازاماتتىق كۋالىگىنە ساۋساق بەدەرىن باسۋ قىزمەتى يانشان مەن يجۋاڭدا رەسمي باستالدى، باسقا رايوندار مەن اۋدانداردا 2013-جىلدان باستاپ بىرتىندەپ اتقارىلادى ازاماتتىق كۋالىگىن تۇڭعىش رەت الاتىن تۇرعىندار، ازاماتتىق كۋالىگىن ءبىتىرۋ بارىسىندا ساۋساق بەدەرىن تىكەلەي باستىرادى؛ ازاماتتىق كۋالىگىن الىپ بولعان تۇرعىندار، الماستىرۋ بارىسىندا، تولىقتاپ ءبىتىرۋ بارىسىندا ساۋساق بەدەرىن باستىرادى؛ ازاماتتىق كۋالىگىن الىپ بولعان،ءبىراق ىستەتىلەتىن مەرزىمى ءالى تولماعان ەكىنشى ۇرپاق ازاماتتىق كۋالىگى قالىپتى ىستەتىلە بەرەدى. ۇعىسۋعا قاراعاندا، ازاماتتىق كۋالىگىن الماستىرۋ بارىسىنداعى، تولىقتاپ ءبىتىرۋ بارىسىنداعى اقى مولشەرى وزگەرمەيدى، ساۋساق بەدەرىن باسۋعا ارنايى اقى الىنبايدى. (شينحۋا اگەنتىگىنىڭ ءتىلشىسى: ۋاڭ شىنشى)

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.