بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>ەل ءىشى حابارلارى

«1 ـ مامىر» كەزىندە 1200دەن استام كورىنىس وڭىرلەردىڭ ەسىك بەلەت باعاسى ارزاندايدى

2013.04.26 13:11   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ءتىلشىمىز جۋ جيانحۇڭ 25 ـ ساۋىردە بىيجيڭنەن حابارلايدى. ساياحات باعا ورتاسىن جاقسارتۋ ءۇشىن، مەملەكەتتىك دامۋ جانە رەفورمالاۋ كوميتەتى بۇكىل ەلدىڭ جەر ـ جەرىندەگى باعا باسقارۋ تاراۋلارىن «1 ـ مامىر» ەڭبەكشىلەر مەرەكەسى كەزىندە ۇكىمەت بەلگىلەگەن باعانى جانە ۇكىمەتتىڭ جەتەكشى باعاسىن اتقارىپ وتىرعان 1200 دەن استام كورىنىستىك ءوڭىردىڭ ەسىك بەلەت باعاسىن ارزانداتۋعا ورنالاستىردى. باستى كورىنىستىك وڭىرلەر بۇعان بەلسەنە ءۇن قوسىپ، باعانى ارزانداتۋ جوباسىن اتقارۋعا بەلسەنە سەلبەستى. ساناققا قاراعاندا، «1 ـ مامىر» ەڭبەكشىلەر مەرەكەسى كەزىندە بۇكىل ەل بويىنشا 1200 دەن استام كورىنىستىك ءوڭىردىڭ ەسىك بەلەت باعاسى ارزاندايدى ەكەن.

  (ورتالىق ۇلتتار اۋدارما مەكەمەسى اۋدارعان)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت