بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>ەل ءىشى حابارلارى

لۋشانداعى جەر سىلكىنىسى اپاتىنا قارسى اتتانىپ، اپاتتان قۇتقارۋ بارىسىندا قۇربان بولعان جاۋىنگەرلەردىڭ سۇيەگىمەن قوشتاستى

2013.04.27 14:09   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  26-ساۋىردە سىچۋان ولكەسى ميشان قالاسىنداعى جەرلەۋ مەكەمەسىندە ادامدار قۇربان ياڭ بونىڭ جانە لي تاڭدۇڭنىڭ سۇيەگىمەن قوشتاستى. سول كۇنى سىچۋان ولكەسى لۋشان اۋدانى «20-ءساۋىر» 7.0 بال كۇشتى جەر سىلكىنىسىنە قارسى اتتانۋ، اپاتتان قۇتقارۋ قيمىلى بارىسىندا قۇربان بولعان ياڭ بو مەن لي تاڭدۇڭنىڭ سۇيەگىمەن قوشتاسۋ سالتى سىچۋان ولكەسى ميشان اۋدانىنىڭ جەرلەۋ مەكەمەسىندە وتكىزىلىپ، قوعامداعى ءارسالا قايراتكەرلەرى قاھارماندارمەن قوشتاستى.

  (ورتالىق ۇلتتار اۋدارما مەكەمەسى اۋدارعان)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت