بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

حالىق تورابى>>ەل ءىشى حابارلارى

اۋىر دارەجەدە لاستانعان قالا 16عا كوبەيگەن

2014.02.18 16:12     كەلۋ قاينارى : شينجياڭ حالىق راديو ستانسياسى تورابى

 قورشاعان ورتانى قورعاۋ مينسيترلىگى توراپ بەكەتىنىڭ حابارىنا قاراعاندا، قورشاعان ورتانى قورعاۋ مينيسترلىگىنىڭ قاتىستى جاۋاپتىسى 15-اقپان اقپارات قۇرالدارىنا ۇيلەسىمسىز اۋارايى جاعدايىنىڭ جانە يۋانشياۋ مەرەكەسىندە تورسىلداق اتۋدىڭ ىقپالىندا، بەيجيڭ، تيانجيندەردىڭ سونداي-اق، ماڭىنداعى رايوندار مەن ورتا باتىس بولەكتەگى ءىشنارا رايونداردىڭ اتموسفەراسى اۋىر دارەجەدە لاستانعاندىعىن حابارلادى. 14-اقپاندا، 33 قالادا اۋا اۋىر دارەجەدە لاستانۋ جاعدايى كورىلىپ، 13-اقپانداعىمەن سالىستىرعاندا، اۋىر دارەجەدە لاستانعان قالا 16عا كوبەيگەن.
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.