بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

حالىق تورابى>>ەل ءىشى حابارلارى

مەملەكەتتىك ساناق مەكەمەسى ءساۋىر ايىنداعى CPI دىڭ ءوسۋ مولشەرىن جاريالادى

2014.05.09 16:52     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 مەملەكەتتىك ساناق مەكەمەسى بۇگىن ءساۋىر ايىنداعى تۇرعىنداردىڭ تۇتىنۋ باعا كورسەتكىشى (CPI) قاتارلى ساندى مالىمەتتەردى جاريالاماقشى. كوپتەگەن قۇرىلىمداردىڭ مەجەلەۋىنشە، ازىق ـ تۇلىك باعاسىنىڭ ارزانداۋىنىڭ اسەرىنەن، ساۋىردەگى CPI دىڭ ءوسۋ مولشەرىنىڭ “1 ءداۋىرىنە” قايتا ورالۋىنان ءۇمىت بار بولىپ، بىلتىرعى جىلدىڭ سايكەس مەرزىمىنە قاراعاندا ءوسۋ مولشەرىنىڭ %1.9 اينالاسىندا بولاتىندىعى مەجەلەندى. مەملەكەتتىك ساناق مەكەمەسىنىڭ ساندى مالىمەتىنە قاراعاندا، بيىل ءبىرىنشى ماۋسىمدا CPI بىلتىرعى جىلدىڭ سايكەس مەرزىمىنە قاراعاندا %2.3 ارتقان. قاڭتاردان ناۋرىزعا دەيىن جەكە ـ جەكە %2.5، %2، %2.4 ارتقان. كوپتەگەن ورگانداردىڭ مەجەلەۋىنشە، ازىق ـ تۇلىك باعاسىندا ءبىرشاما زور دارەجەدە ارزانداۋ جارىققا شىعىپ، ساۋىردەگى CPI دىڭ ءوسۋ مولشەرىنىڭ “1 ءداۋىرىنە” قايتا ورالۋىنان ءۇمىت بار ەكەن.

 (جۇڭگو ۇلتتار اۋدارما مەكەمەسى اۋدارعان)

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.