بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>ەل ءىشى حابارلارى

شاڭحاي باۋشان رايونىندا ماشينا زاۆودىندا قوپارىلىس تۋىلىپ 4 ادام قازا بولىپ، 2 ادام جارالاندى

2016.01.14 15:36   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

شاڭحاي باۋشان رايونىندا ماشينا زاۆودىندا قوپارىلىس تۋىلىپ 4 ادام قازا بولىپ، 2 ادام جارالاندى

  حالىق تورابى، 14 - قاڭتار، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 13 - قاڭتار كۇنى شاڭحاي باۋشان رايونىندا ماشينا زاۆودىندا قوپارىلىس تۋىلىپ، قازىرگە دەيىن، 4 ادام قازا بولىپ ، 2 ادام جارالانعان. قوپارىلىستىڭ تۋىلۋ سەبەبى ىشكەرىلەي تەكسەرىلۋدە.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت