بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>ەل ءىشى حابارلارى

2017- جىلى ۇكىمەت قاراستىلىعىنداعى ەمحانالاردىڭ بارلىعى دارىگە اقشا قوسۋدى كۇشىنەن قالدىرادى

2017.03.12 12:14   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 12 – ناۋرىز، بەيجيڭ. مەملەكەتتىك كەڭەستىڭ دامىتۋ جانە رەفورمالاۋ كوميتەتىنىڭ مەڭگەرۋشىسى ۋاڭ حىشىڭ 11 – ناۋرىز اقپار جاريالاۋ ماجىلىسىندە بىلاي دەدى: 2017- جىلى ۇكىمەت قاراستىلىعىنداعى ەمحانالارعا ۋەنيۆەرسال رەفورما جۇرگىزۋدى جالپى بەتتىك ىلگەرىلەتىپ، دارىگە اقشا قوسۋ تۇگەلدەي كۇشىنەن قالدىرىلادى، وسى ارقىلى بۇقارانىڭ دارىگە جۇمسايتىن 60 ميليارد تا 70 ميليارد مولشەرىندەگى اقشاسى ۇنەمدەلەدى. بۇل ەلىمىزدە ۇكىمەت قاراستىلىعىنداعى ەمدەۋ ورىندارىنىڭ «ءدارى ارقىلى دارىگەرگە كىرىس كىرگىزۋ» داۋىرىنە قوش ايتقاندىعىن تۇسىندىرەدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت