بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى>>ەل ءىشى حابارلارى

«1 – مامىرداعى» ءجۇرىس – تۇرىس ورلەۋى سەنبى كۇنىنەن باستالادى

2019.04.23 15:41     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 حالىق گازەتى (ءتىلشى: لين ليشۋاڭ) بيىلعى «1 – مامىر» دەمالىسى كەلەسى اپتانىڭ سارسەنبى كۇنىنەن باستالادى، مەرەكەدەن بۇرىن تەك ءۇش كۇن قىزمەت ىستەۋ كەرەك، وسى سەبەپتى كوپتەگەن ساياحاتشىلار «1 – مامىر» دەمالىسىن باسقا دەمالىستارىمەن قوسىپ، 8 كۇندىك، 9 كۇندىك ۇزاق دەمالىسقا اينالدىرعان. چۇيناىر تورابىنىڭ ايدىك دەرەكتەرىنە قاراعاندا، سىرتقا شىعىپ ساياحاتتاۋدى تاڭداعانداردىڭ ىشىندە، 60 پايىزدان استامى 4 كۇندىك ساپارعا شىعادى، دەمالىستاردى قوسىپ ساياحاتقا شىعۋ بيىلعى مامىرداعى دەمالىستىڭ باستى ەرەكشەلىگى.


 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار