بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

حالىق تورابى>>كەسكىن

ونەر ايدىنىنان ءوز ورنىن الا باستاعان جاس ءانشى اراي

2013.07.08 13:53     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 


 جوعارىدا: ارايدىڭ ورىنداۋىندا ءوز ءانى «دوسىم»

 بۇل كۇندەرى جاڭادان قاۋاشاق جايىپ، ادەمى داۋىسىمەن اندەردى تىڭدارماندارىنىڭ جۇرەگىنە جەتكىزە ورىنداپ، ميللياردتىڭ نازارىن وزىنە جالت قاراتقان قازاق ازاماتى اراي ايدارقان ۇلى بۇكىل ەل بويىنشا وتكىزىلگەن «اۋەلەگەن جۇڭگو ارمانى» اتتى كولەمدى ءانشى سارالاۋ جارىسىندا، وزىنە ءتان دارا داۋىس ىرعاعىمەن، اسا زور سەزىممەن ورىنداعان اندەرى ارقىلى تىڭدارماندارىنىڭ كوڭىلىنەن شىعىپ، باعالاۋشىلاردىڭ نازارىن دا وزىنە اۋدارىپ، بويىنداعى تالانت ۇشقىنىن بايقاتتى. وسىلايشا ول ءاربىر كەزەڭنەن سۇرىنبەي ءوتىپ، 12 مىقتى قاتارىنان ورىن الدى.

 ۇعىسۋعا قاراعاندا، اراي ايدارقان ۇلى شينجياڭ التاي قالاسىنان، بۇل كۇندەرى «ورتالىق مۋزيكا ينيستيتۋتىندا» ءبىلىم اسىرۋدا ەكەن. وسى بارىستا ول ءان شىعارۋ، جاساۋ جاقتارىندا بولەكشە قابىلەتىن تانىتۋدا. سونىمەن قاتار، از ۇلت ساڭلاقتارىنىڭ ىشىندە ونىڭ ساحناداعى بەينەۋ مانەرى دە وزىندىك ەرەكشەلىككە يە ءارى اراي قازاقتىڭ قوناعۋارلىعى مەن ساحارانىڭ تۇنىق تىنىسىن ساحناعا الىپ كەلدى، ەڭ ماڭىزدىسى ول ساحناعا جاڭا اندەر الا كەلدى.

 دايىنداعان: جۇلدىز اقباي قىزى (پراكتيكانت)

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.