بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>وقۋ-اعارتۋ

شينجياڭدا بيىل 500 دەن ارتىق قوس ءتىلدى بالالار باقشاسى اشىلادى

2016.04.12 15:30  

  

  كەلۋ قاينارى: حۋيۇي تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت