بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>ارناۋلى تاقىرىپ>>18-قۇرىلتاي>>كەسكىندى حابار

ورتالىق ءتارتىپ تەكسەرۋ كوميتەتى ۇقتىرۋ شىعارىپ ءار دارەجەلى ءتارتىپ تەكسەرۋ رەۆيزيا ورگاندارىنا 18-قۇرىلتاي رۋحىن مۇقيات ۇيرەنۋدى دارىپتەدى

2012.11.29 14:34   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

    كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت