بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>ارناۋلى تاقىرىپ>>شينجياڭ حالىقارالىق ءبي مەرەكەسى>>حالىقارا

3-كەزەكتى جۇڭگو شينجياڭ حالىقارالىق ۇلتتىق ءبي فەستيۆالىندا 23-شىلدەدە ءۇش ورىندا ويىن قويىلدى

2013.07.24 14:17   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  «شينجياڭ قالا گازەتىنىڭ» حابارى. 3-كەزەكتى جۇڭگو شينجياڭ حالىقارالىق ۇلتتىق ءبي فەستيۆالىندا 23-شىلدەدە ءۇش ورىندا ويىن قويىلدى .شينجياڭ حالىق تەاترحاناسىندا گرۋزيانىڭ باتۋمي ءبي ۇيىرمەسى «جالىن ءبيى» اتىنداعى ساۋىق كەشىن وتكىزدى. شينجياڭ تەاترحاناسىندا قازاقستان ناز مەملەكەتتىك ءان-ءبي ۇيىرمەسىنىڭ تارتىمدى كونسەرت كەشى وتكىزىلدى. شىحىزى قالالىق دەنە-تاربيە سارايىندا ماۋريتيۋس مەملەكەتتىك ءبي ۇيىرمەسىنىڭ « Nou Kilti دىڭ دۇنيەگە كەلۋى مەن دامۋى» اتتى ساۋىق كەشى بولدى. اۋدارعان: جۇلدىز اقباي قىزى (پراكتيكانت)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت

  • دۇنيە جۇزىندەگى ەڭ كىشكەنتاي سۋ ءجۇزۋشى، ومار ەكى جاستا عانا، ءبىراق سۋعا ءجۇزۋدىڭ شەبەرى، ءارى اۆسترالياداعى سۋعا جۇزۋدە ىستەتىلەتىن اسپاپتار دۇكەنىنىڭ كوبىنىڭ جارشىسى بولعان.