بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>ارناۋلى تاقىرىپ>>فوتو سۋرەت جارىسى

«كورىكتى ىلە اڭعارىنىڭ ماۋسىمدار ماقامى»(2)

حالىق تورابىنىڭ «جاڭا جىبەك جولى» اتىنداعى فوتوسۋرەت جارىسىنا جولدانعان تۋىندى

باقىتبەك ءجۇمادىل ۇلى  

2014.11.10 14:16    كورىكتى ىلە اڭعارىنىڭ ماۋسىمدار ماقامى ــ «جاز» (كورىنىس)

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت