بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>ارناۋلى تاقىرىپ>>فوتو سۋرەت جارىسى

قازاق ۇلتىنىڭ ءداستۇرلى ات ءۇستى ويىن تۇرلەرى

حالىق تورابىنىڭ «جاڭا جىبەك جولى» اتىنداعى فوتوسۋرەت جارىسىنا جولدانعان تۋىندى

باقىتبەك ءجۇمادىل ۇلى 

2014.11.10 14:22    ات بايگەسى (سالت - سانا)

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت