بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>ارناۋلى تاقىرىپ>>فوتو سۋرەت جارىسى

التاي ايماعى بۋرىلتوعاي اۋداننىڭ قالۋىن جايلاۋى(3)

2014.11.14 15:10  【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت