بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>ارناۋلى تاقىرىپ>>فوتو سۋرەت جارىسى

ۇزاق عۇمىر ءسۇرۋدىڭ سىرى

حالىق تورابىنىڭ «جاڭا جىبەك جولى» اتىنداعى فوتوسۋرەت جارىسىنا جولدانعان تۋىندى

باعداۋلەت باتىربەك ۇلى

2015.09.15 14:49   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابىجاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت