بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>ارناۋلى تاقىرىپ>>«اقساي» ادەبيەت سيلىعى

ارىس سيلىعىنا يە بولعان ەرلان نۇردىقان ۇلى اقساي اۋدانىنا راحىمەتىن ءبىلدىردى

2015.02.03 11:02  

  

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت