بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

رەسەيدىڭ قازان قالاسىنداعى ورتا مەكتەپتە وق شىعارۋ وقيعاسى تۋىلىپ، 8 ادام قازا بولىپ، 20 نەشە ادام جارالانعان(2)

2021.05.12 15:59   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

رەسەيدىڭ قازان قالاسىنداعى ورتا مەكتەپتە وق شىعارۋ وقيعاسى تۋىلىپ، 8 ادام قازا بولىپ، 20 نەشە ادام جارالانعان(2)


【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت