بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

لياۋنيڭ يىڭكوۋ: بارلىق ادامنىڭ نۋكلەين قىشقىلىن تەكسەرۋ قىزمەتى تارتىپپەن جۇرگىزىلۋدە

2021.05.19 14:51   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 5 – ايدىڭ 18 – كۇنى ەمدەۋ قىزمەتكەرلەرى يىڭكوۋ قالاسى باتىس قالا رايونى شينحۋ الەۋمەتتىك اۋماعىنداعى نۋكلەين قىشقىلىن تەكسەرۋ تۇيىنىندە قالا تۇرعىندارىنىڭ نۋكلەين قىشقىلىن تەكسەرۋدە.

  لياۋنيڭ ولكەسى يىڭكوۋ قالاسى جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋس وكپە قابىنۋ ىندەتىنەن ساقتانۋ – تىزگىندەۋ مەن ەكونوميكانى، قوعامدى دامىتۋدى ءبىرتۇتاس جوسپارلاۋ قىزمەتىنە جەتەكشىلىك ەتۋ شتابى 5 – ايدىڭ 17 – كۇنى 11 – ءنومىرلى بۇيرىعىن جاريالاپ، بۇكىل قالا بويىنشا 3 – دارەجەلى شۇعىل جاعدايعا توتەپ بەرۋ شاراسىن ىسكە قوسىپ، ەكىنشى دارەجەلى باسقارۋ – مەڭگەرۋدى اتقاردى. بايۇيچۋان رايونىنداعى بارلىق ادامنىڭ نۋكلەين قىشقىلىن تەكسەرۋ قىزمەتىن ورىنداۋ نەگىزىندە، ەكى كۇن ىشىندە بۇكىل قالاداعى باسقا بارلىق اۋدان (قالا)، رايونداردا بارلىق ادامنىڭ نۋكلەين قىشقىلىن تەكسەرۋدى ورىستەتۋ كەرەك. قازىر يىڭكوۋ قالاسىنداعى بارلىق اۋداندار (قالا)، رايوندار نۋكلەين قىشقىلىن تەكسەرۋ قىزمەتىن تارتىپپەن ورىستەتۋدە. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى پان يۇيلۇڭ

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت