بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

گانسۋدا وتكىزىلگەن دالالىق مارافون جارىسىندا قازا بولعانداردىڭ سانى 21 ادامعا جەتتى، ارناۋلى تەكسەرۋ گرۋپپاسى قۇرىلدى

2021.05.24 13:19   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  5 – ايدىڭ 22 – كۇنى گانسۋ ولكەسى بايين تاۋلى وڭىرىندە وتكىزىلگەن مارافون جارىسى بارىسىندا سۇركەيلى اۋا رايى جارىققا شىققان. جارىسقا قاتىناسقانداردان 5 – ايدىڭ 23 – كۇنى تاڭەرتەڭ ساعات 8 گە دەيىن جيىنى 151 ادام قۇتقارىلعان، مۇندا 8 ادام جەڭىل جارالانعان، ولار قازىر ەمحانادا ەمدەلۋدە. جارىسقا قاتىناسقانداردان 21 ادامدى قۇتقارۋشىلار تاۋىپ العان كەزدە ولاردىڭ دەمى ءۇزىلىپ بولعان.


  5 – ايدىڭ 22 – كۇنى تۇستەن بۇرىن، گانسۋ ولكەسى باييىن قالالىق پارتكوم مەن قالالىق ۇكىمەتتىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن، جيڭتاي اۋدانىنىڭ مىندەتىنە الۋىمەن وتكىزىلگەن 2021 – جىلعى (4 – كەزەكتى) حۋاڭحى شىلين تاۋلى ءوڭىر مارافون جارىسى 100 كيلومەترلىك دالالىق جارىسى جانە اۋىل – قىستاقتى گۇلدەندىرۋ اتىنداعى دەنە شىنىقتىرۋ قيمىلى حۋاڭحى شىلين كورىنىس رايونىندا وتكىزىلگەن، جارىس پەن دەنە شىنىقتىرۋ قيمىلىنا 10 مىڭعا جۋىق ادام قاتىناسقان. مۇندا 100 كيلومەترلىك دالالىق جارىستىڭ تەڭىز دەڭگەيىنەن وتە بيىك جەردەگى 20 كيلومەتردەن 31 كيلومەترگە دەيىنگى ارالىعىندا اۋا رايى كەنەتتەن كۇرت بۇزىلعان، ءىشىنارا جەرلەردە بۇرشاق، مۇزداقتى جاڭبىر، قاتتى بوران سياقتى اۋىر اپاتتى اۋا رايى جارىققا شىعىپ، تەمپەراتۋرا كۇرت تومەندەگەن، جارىسقا قاتىناسۋشىلاردا جايسىزدانۋ، دەنە تەمپەراتۋراسى كۇرت تومەندەۋ قاتارلى جاعدايلار بايقالعان، جارىسقا قاتىناسۋشىلاردىڭ كەيبىرەۋى دەرەكسىز كەتكەن. ىلە – شالا جەرگىلىكتى ورىن جارىستى توقتاتقان ءارى ءتۇرلى كۇشتەردى ۇيىمداستىرىپ، دەرەكسىز كەتكەندەردى ىزدەستىرۋ – قۇتقارۋ جۇمىسىن ورىستەتكەن.


  قولباسشىلىق شتابىنىڭ جاريالاۋىنشا، بۇل وقيعا ءىشىنارا جەرلەردەگى اۋا رايىنىڭ كۇرت وزگەرۋى سەبەبىنەن تۋىنداعان الەۋمەتتىك حاۋىپسىزدىككە ساياتىن وقيعا. گانسۋ ولكەلىك پارتكوم مەن ۇكىمەت وقيعانى تەكسەرۋ گرۋپپاسىن قۇرىپ، بۇل وقيعانىڭ سەبەبىن ىشكەرىلەي تەكسەرۋدە.


  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت