بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

شاندۇڭدا 59 ميلليون 850 مىڭ مۋ جەردەگى ءبيداي ورىلا باستادى

2021.06.03 13:49   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 6 – ايدىڭ 1 – كۇنى شاندۇڭ ولكەسى لين – ي قالاسى تانچىڭ اۋدانى تانچىڭ ءمالىسى سانجيڭ قىستاعىنىڭ تۇرعىندارى ءبيدايدى اۆتوموبيلگە تيەۋدە.

  شاندۇڭ ولكەلىك اۋىل شارۋاشىلىعى جانە اۋىل – قىستاق مەڭگەرمەسىنەن ۇعىسۋعا قاراعاندا، 6 – ايدىڭ 1 – كۇنى شاندۇڭ ولكەسىدە 59 ميلليون 850 مىڭ مۋ جەردەگى ءبيدايدى ورۋ باستالعان، مەجەمەن بيىل جازداعى استىقتى ورۋ، ەگۋ، باسقارۋ مەزگىلىندە شاندۇڭ ولكەسى ءتۇرلى اۋىل شارۋاشىلىعى ماشينالارىنان ءبىر ميلليون 500 مىڭنان استام ماشينانى ىسكە قوسادى. شينحۋا اگەنتتىگى (جاڭ چۇنلەي فوتوسى)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى