بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

گانسۋدىڭ اقساي اۋدانى: تۇيەلى كوش(3)

2021.07.09 15:42   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

گانسۋدىڭ اقساي اۋدانى: تۇيەلى كوش(3)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى