بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى

وسى اپتادا شينجياڭنىڭ مىنا جەرلەرىندە تەمپەراتۋرا جوعارى بولادى ءۇرىمجى قالاسىنىڭ ەڭ جوعارى تەمپەراتۋراسى 35 سەلتسي گرادۋسقا جەتەدى

2022.06.07 15:47     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 انار بۇلتى - شينجياڭ گازەتىنىڭ حابارى. ءتىلشىنىڭ شينجياڭ اۋا رايى تاراۋىنان ۇعىسۋىنشا، وسى اپتادا بۇكىل شينجياڭداعى باسىم كوپ ساندى رايونداردا اشىق نەمەسە كوپ بۇلتتى اۋا رايى نەگىز ەتىلىپ، تاۋلى وڭىرلەردىڭ ءىشىنارا وڭىرلەرىندە بىتىراندى جاۋىن ـ شاشىن بولادى، وسى اپتانىڭ ورتا، سوڭعى مەزگىلىندە تيانشاننىڭ سولتۇستىك بوكتەرى، اقسۋ ايماعىنىڭ شىعىس بولەگى، بايىنعولين موڭعۇل اۆتونوميالى وبلىسى، شىعىس شينجياڭ سياقتى جەرلەردە جوعارى تەمپەراتۋرالى اۋا رايى بولادى. وسى اپتادا ءۇرىمجى قالاسىنىڭ اۋا تەمپەراتۋراسى كورنەكتى جوعارىلاپ، مەجەمەن كۇندىك ەڭ جوعارى تەمپەراتۋرا 35 سەلتسي گرادۋس اينالاسىندا جوعارىلايدى.

 مەجەمەن 6 - ايدىڭ 6 - كۇنى (دۇيسەنبى) كۇندىزدەن 6 - ايدىڭ 9 - كۇنى (بەيسەنبى) كۇندىزگە دەيىن سولتۇستىك شينجياڭنىڭ باتىس بولەگى، تيانشان تاۋلى رايونى، وڭتۇستىك شينجياڭنىڭ باتىس بولەگىندەگى تاۋلى رايون، كۇنلۇن تاۋىنىڭ سولتۇستىك بەتكەيى سياقتى جەرلەردە از نەمەسە سەبەزگى جاڭبىر جاۋادى، تاۋلى وڭىردىڭ ءىشىنارا جەرلەرىندە ورتاشادان باستاپ كوپ مولشەردە جاڭبىر جاۋادى.

 6 - ايدىڭ 10 - كۇنى (جۇما) كۇندىزدەن 6 - ايدىڭ 12 - كۇنى (جەكسەنبى) كۇندىزگە دەيىن تيانشاننىڭ سولتۇستىك بوكتەرى، اقسۋ ايماعىنىڭ شىعىس بولەگى، بايىنعولين وبلىسى، شىعىس شينجياڭ سياقتى جەرلەردىڭ ءىشىنارا وڭىرلەرىندە 35 سەلتسي گرادۋستان اساتىن جوعارى تەمپەراتۋرالى اۋا رايى بولادى، مۇنىڭ ىشىندە تيانشان تاۋىنىڭ سولتۇستىك بەتكەيى، شىعىس شينجياڭ سياقتى جەرلەردىڭ ءىشىنارا وڭىرلەرىنىڭ ەڭ جوعارى تەمپەراتۋرا 37 سەلتسي گرادۋستان جوعارى بولادى، شىعىس شينجياڭنىڭ ءىشىنارا جەرلەرىندە 40 سەلتسي گرادۋستان جوعارى بولادى. تيانشان تاۋلى رايوندارىندا، وڭتۇستىك شينجياڭنىڭ باتىس بولەگىندەگى تاۋلى رايونداردا مەزەتتىك كۇشتى جاۋىن - شاشىن، ناجاعايلى بوران سياقتى كۇشتى كونۆەكسيالىق اۋا رايىنىڭ مۇمكىندىگى ءبىرشاما زور، ءىشىنارا جەرلەردە جاۋىن - شاشىن مولشەرى مول، تاۋ تاسقىنى اپاتى مەن لاي تاسقىنى، تاۋ كوشكىنى سياقتى گەولوگيالىق اپاتتاردىڭ اۋا رايى حاۋىپ - قاتەرىنىڭ دارەجەسى جوعارى بولعاندىقتان، ودان ساقتانۋعا تۋرا كەلەدى.

 ءۇرىمجى قالاسى وسى اپتادا اشىق نەمەسە بۇلتتى اۋا رايىن نەگىز ەتىپ، جەل كۇشى زور بولمايدى، تەمپەراتۋرا الدىڭعى اپتاداعىدان كورنەكتى جوعارىلايدى. نەگىزگى قالا رايونىنىڭ كۇندىك ەڭ تومەن تەمپەراتۋراسى 15 ~24 سەلتسي گرادۋس اينالاسىندا بولادى، كۇندىك ەڭ جوعارى تەمپەراتۋراسى 24 ~ 35 سەلتسي گرادۋس اينالاسىندا بولادى، وڭتۇستىك قالا ماڭى مەن تاۋلى رايوننىڭ ءىشىنارا جەرلەرىندە تۇستەن كەيىننەن كەشكە دەيىن ناجاعاي جارقىلداپ، وتكىنشى جاۋىن - شاشىن جانە ىلەزدىك جەل سوعادى.

 شينجياڭنىڭ اۋىل شارۋاشىلىق اۋا رايى تاراۋلارى شارۋالارعا 6 - ايدا اۋا رايى شارت ـ جاعدايىنىڭ شينجياڭنىڭ باسىم كوپ ساندى وڭىرلەرىندە ەگىس داقىلدارى مەن جەمىس اعاشتارىنىڭ وسۋىنە، مال شارۋاشىلىق وندىرىسىنە نەگىزىنەن ءتيىمدى بولاتىندىعىن ەسكەرتەدى. الايدا اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ تومەن، جاۋىن ـ شاشىنىڭ كوبىرەك بولۋى اقسۋ ايماعى مەن وڭتۇستىك شينجياڭنىڭ باتىس بولىگىندەگى داقىلداردىڭ ءوسىپ ـ جەتىلۋ اياق الىسىن باياۋلاتۋى مۇمكىن. وڭتۇستىك شينجياڭداعى ءبيداي ءوڭىرى دۇمبە ءبيدايدى جيناۋ جانە قايتالاي ەگىلەتىن داقىلداردى ەگۋدىڭ دايىندىق قىزمەتىن ەرتەرەك جاقسى ىستەۋى كەرەك. ماقتا رايونى اتىزداردى باسقارۋدى كۇشەيتىپ، جاڭبىردان كەيىن دەر كەزىندە توپىراعىن قوپسىتىپ، توپىراقتىڭ وتكىزگىشتىگىن كۇشەيتۋ كەرەك. بۇدان سىرت، داقىلداردىڭ دەرت - دەربەزىنىڭ، زياندى جاندىكتەردىڭ پايدا بولۋىنا، دامۋىنا قاداعالاي نازار اۋدارىپ، دەرت - دەربەزدەردىڭ، زياندى جاندىكتەردىڭ جان - جاقتىلى الدىن الۋ جانە ونى ەمدەۋ قىزمەتىن ويداعىداي ىستەۋ كەرەك.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى
وقىرمان نازارىنا
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار