بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى

رەسەي شەكارادان كىرۋگە ماڭگىلىك تيىم سالىنعان ا ق ش ازاماتتارىنىڭ تىزىمدىگىنە تاعى 61 ادامدى قوستى

2022.06.07 15:54     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ 6 - ايدىڭ 6 - كۇنى ماسكەۋدەن بەرگەن حابارى. رەسەيدىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى 6 - ايدىڭ 6 - كۇنى توراپ بەكەتىندە مالىمدەمە جاريالاپ، شەكارادان كىرۋگە ماڭگىلىك تيىم سالىنعان ا ق ش ازاماتتارىنىڭ تىزىمدىگىنە ا ق ش ـ تىڭ ەنەرگيا مينيسترى گرانحوم مەن قازىنا مينيسترى يەللەندى قامتىعان 61 ادامدى قوسقاندىعىن جاريالادى.

 مالىمدەمەدە بىلاي دەلىنگەن: ا ق ش - تىڭ رەسەيدىڭ ساياسي جانە الەۋمەتتىك قايراتكەرلەرى مەن ساۋدا سالاسىنداعى قايراتكەرلەرىن ۇزدىكسىز جازالاۋىنا قولدانعان جاۋاپ قايتارۋ شاراسى رەتىندە، ا ق ش - تىڭ نەگىزگى اسكەري ونەركاسىپ كاسىپورىندارىنان، اقپارات قۇرالدارىنان، دارەجەسىن باعالاۋ قۇرىلىمدارىنان، ۇشاق - كەمە جاساۋ سەرىكتىكتەرىنەن كەلگەن 61 ءمانساپتىنى، سونداي - اق ا ق ش مەملەكەتتىك كەڭەسىنىڭ «رەسەيدىڭ توراپ شابۋىلى» دەگەن وسەك - اياڭ تاراتۋعا قاتىناسقان ءىشىنارا ءمانساپتىلارىن شەكارادان كىرۋگە ماڭگىلىك تيىم سالۋ تىزىمدىگىنە ەنگىزدى، مۇنىڭ ىشىندە ا ق ش - تىڭ ەنەرگيا مينيسترى گرانحوم، قازىنا مينيسترى يەللەن قاتارلىلار بار.

 5 - ايدىڭ 21 - كۇنى، رەسەيدىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى توراپ بەكەتىندە رەسەي شەكارادان كىرۋگە ماڭگىلىك تيىم سالىنعان ا ق ش ازاماتتارىنىڭ ەسىمدىگىن جاريالاعان، ەسىمدىكتە ا ق ش زۇڭتۇڭى بايدەندى قامتىعان 963 ادام بار.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى
وقىرمان نازارىنا
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار