بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

حالىق تورابى

گۋاڭدۇڭداعى ۋلى شەگىمدىك شەگۋشىنىڭ ءومىرىنىڭ ەڭ سوڭعى 19 كۇنىنەن تۇسىرىلگەن ناقتىلى كورىنىس (1)

2012.05.24 15:03     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى


 18-ساۋىردەن 6-مامىرعا دەيىن، وڭتۇستىك تەڭىز جاعالاۋىندا ۇزاق جاڭبىرلى ماۋسىم مەزگىلى. گۋاڭدۇڭ ولكەسى حۇيدۇڭ اۋدانىنىڭ بايىرعى قالاشىعىنداعى ءبىر كونە ۇيدە، ءتىلشى ۋلى شەگىمدىك شەگۋشى ۋ گۇيليننىڭ ءومىرىنىڭ ەڭ سوڭعى كەزىندەگى 19 كۇنىنە كۋا بولدى.

 تومەندەگى سۋرەتتەر توپتاماسىنان ۋ گۇيلين ءومىرىنىڭ ەڭ سوڭعى 19 كۇندەگى كەشىرمەسىن كورە الاسىز.

 سۋرەتتە: ۋ گۇيلين بىلعانعان قوس قولىمەن قان داعى بار ۋكىلدى الىپ تۇرىپ: ءومىرىمدى وسى ۋلى شەگىمدىك قۇرتتى،- دەدى.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : اسقار جاڭابەك ۇلى
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.