بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

18-قۇرىلتايدىڭ اقپارات ورتالىعى «پارتيانىڭ ۇيىمدىق قۇرىلىسى جانە جاڭا جاعداي، جاڭا مىندەت» دەگەن تاقىرىپتا توپتىق سۇحبات قيمىلىن وتكىزدى(5)

2012.11.13 14:20  【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت