بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ارگەنتينالىقتار ءساندى كيىممەن اتقا قونىپ، «ءداستۇر كۇنىن» قۇتتىقتادى

2012.11.14 14:14   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  جەرگىلىكتى ۋاقىت 11-قاراشا، ارگەنتينانىڭ San Antonio de Areco قالاسى، ءساندى كينىپ، اتقا مىنگەن تۇرعىندار «ءداستۇر كۇنىن» قۇتتىقتاۋعا قاتىناسۋدا.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت