بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

يزرايلدىڭ قۇرلىق ارميا قوسىنىنىڭ 40 مىڭ اسكەرى گازانىڭ شەكاراسىنا توپتالدى(4)

2012.11.22 16:09  【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت