بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

«جوعارى قارقىندى تەمىر جول تورابى» ــــ حاربين-داليان جوعارى قارقىندى تەمىر جولى ىسكە قوسىلۋعا دايىندالدى(2)

2012.11.27 15:03  【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت