بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ەفيوفياداعى «قارعىسقا ۇشىراعان» بالالاردىڭ حالى

2012.11.28 16:38   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ەفيوفيانىڭ ومو اڭعارى الەمدەگى ەڭ ايىرىقشا جەرلەردىڭ ءبىرى، بۇل ارادا تايپالاردىڭ سانى كوپ، تايپالار جان سانى 200 مىڭ ادامنان اسادى. اتالعان اڭعار ەفيوفياداعى شىعىس افريكا وپىرىلمالى اڭعارىنىڭ ماڭىندا بولىپ، وندا ومو مەملەكەتتىك باقشاسى مەن ماگو مەملەكەتتىك باقشاسى سىندى ەكى باقشا بار، مادەنيەتىنىڭ ەرەكشەلىگىمەن، جابايى حايۋاناتتارىنىڭ مولدىعىمەن بۇل ارانىڭ اتاعى الەمگە ايگىلى.

  ومو اڭعارىنداعى تايپالار تىرشىلىگى افريكا ۇلى قۇرىلىعىنداعى، ءتىپتى دۇنيە جۇزىندەگى ەڭ العاشقى تىرشىلىك فورماسى دەپ قارالعان. ول ارادا ەرتەدەگى تۇرمىس سالتى مەن ءداستۇردىڭ اسەرىنەن كوپتەگەن Mingi بالالار ولتىرىلەدى.

  Mingi «پاك ەمەس» نەمەسە «قارعىسقا ۇشىراعان» دەگەن ماعىنالاردى بىلدىرەدى، Mingi دەگەن اتاۋدىڭ بەرىلۋى ءولىمنىڭ تاياعاندىعىنان دەرەك بەرەدى. نەكەسىز تۋىلعان بالا، تىسىندە اقاۋ بار ءسابي، ەگىز بالالار نەمەسە تۋىلار الدىندا تايپانىڭ ماقۇلداۋىنان وتپەگەن بالالاردى تايپا اقساقالى Mingi دەپ تانيدى، بۇل بالالار شولگە تاستالادى نەمەسە وزەن سۋىنا تۇنشىقتىرىلىپ ولتىرىلەدى.

  Mingi بالالاردى قۇتقارۋ ۇيىمى قۇرىلىپ، قازىرگە دەيىن 37 بالا ءساتتى قۇتقارىلعان. سونىمەن بىرگە اتالعان ۇيىم ءتالىم-تاربيە بەرۋ جانە گۋمانيتارلىق كومەك جولدارىمەن ءتىپتى دە كوپ بالانى قۇتقارۋعا بولاتىنىنا، ەڭ سوڭىندا جوعارىدا ايتىلعان بالالاردى ولتىرەتىن اشىنىشتى ارەكەتتى جويۋعا بولاتىندىعىنا سەنىمدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت