بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

اۆتوموبيلدەر تىزبەكتى سوعىلىسۋداي قاتىناس شىرعالاڭى تۋىلىپ، قازىرگە دەيىن ءبىر ادام قازا بولىپ، 6 ادام جارالانعان

2012.12.04 12:53   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ءتىلشىنىڭ 3-جەلتوقسان ساعات 11دە چىڭدۋ-ميانياڭ جوعارى قارقىندى تاس جولىن باسقارۋ ورنىنان ۇعىسۋىنشا، سول كۇنى تۇستەن بۇرىن ساعات 9دان 40 مينۋت اينالاسىندا، بىيجيڭ-كۇنميڭ جوعارى قارقىندى تاس جولىنىڭ چىڭدۋ-ميانياڭ بولەگىندەگى دىياڭنان گۋاڭحانعا باراتىن باعىتىندا كوپ اۆتوموبيل تىزبەكتى سوعىلىپ، قاتىناس ۇزىلگەن، قازىرگە دەيىن ءبىر ادام قازا بولىپ، 6 ادام جارالانعان.

  شىرعالاڭدى كوزىمەن كورگەندەردىڭ ايتۋىنشا، شىرعالاڭ تۋىلعان كەزدە اتالعان جول بولەگىندە تۇمان نەداۋىر قالىڭ تۇسكەن، جۇزدەن استام اۆتوموبيل تىزبەكتى سوعىلعان، قاتىناس نەگىزىنەن ۇزىلگەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت