بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

استانادا ءار سالاداعىلار حالىق قۇرىلتايى سارايىندا باس قوسىپ، قازىرگى نەگىزگى زاڭنىڭ جاريالانىپ اتقارىلعانىنىڭ 30 جىلدىعىن سالتاناتپەن ەسكە ءتۇسىردى(7)

2012.12.05 14:48  【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت