بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ەگيپەتتىڭ زۇڭتۇڭى مۋرسيدى قولدايتىندار مەن وعان قارسى تۇراتىنداردىڭ اراسىندا قاقتىعىس تۋىلدى(3)

2012.12.06 13:25  【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت