بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

يۇننان ولكەسىنىڭ فۋيۋان اۋدانىندا كومىر مەن گازدىڭ پارتىلاۋ وقيعاسى تۋىلىپ، 17 ادام قازا بولدى(3)

2012.12.06 13:29  【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت