بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

تاييۋانداعى ءبىر قۇرىلىس رايونىندا قالعان جالعىز قابىر

2012.12.07 15:09   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  6-جەلتوقسان، تاييۋان قالاسىنىڭ لۇڭباۋ قىستاعىنداعى ءبىر قۇرىلىس رايونىندا جۇمسشىلار جالعىز قابىردىڭ قاسىندا جۇمىس جۇرگىزۋدە. شانشي ولكەسى تاييۋان قالاسىنىڭ لۋڭباۋ قىستاعىنداعى ءبىر قۇرىلىس رايونىنداعى ەكى بيىك عيماراتتىڭ ورتاسىندا، ءبىر جالعىز قابىر نەشە ون شارشى مەتر جەردى الىپ، بيىكتىگى ون مەتر كەلەتىن توپىراق ءۇيىندىسىنىڭ ۇستىندە قالقايىپ تۇر. جۇمىس ورنىنداعىلاردىڭ تانىستىرۋىنشا، بۇل قابىر لۇڭباۋ قىستاعىنداعى ءبىر ديقانعا تاۋەلدى بولىپ، تولەم قاراجاتىنىڭ مولشەرىنە رازى بولماعاندىقتان، كوشىرۋدەن باس تارتقان. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى فان ميندا فوتوسى

  (ورتالىق ۇلتتار اۋدارما مەكەمەسى اۋدارعان)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت